Skip to main contentCanal Ètic

Els camps obligatoris estan marcats amb *

Si disposa de documentació i/o fotos d'interès (max. 10 MB). Per enviar més d’un arxiu, adjuntar fitxer comprimit ZIP. Formats acceptats: doc,docx,xls,xlsx,pdf,odt,ods,jpg,zip

Dades de contacte

Aquesta informació no és obligatòria

De conformitat amb el que disposen els articles 13 i 14 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016 (RGPD) i l'article 11 de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades i garantia dels drets digitals (LOPDGDD), relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades. DIARI SEGRE, S.L.U. com a responsable de les dades facilitades, us informa:

Informació Bàsica sobre el tractament de dades

Responsable DIARI SEGRE, S.L.U. (B-25275926)
C/ del Riu, 6 - 25007 Lleida
Finalitat Recepció, gestió i emmagatzematge del canal ètic / denúncies.
Procedència Persona interessada o afectada
Destinataris No es preveuen comunicacions de dades a tercers, tret d'obligació legal. En el supòsit de contemplar aquesta possibilitat, se'n sol·licitarà el consentiment.
Drets Accés, rectificació, supressió, limitació, oposició i portabilitat, així com altres drets explicats a l'apartat de Política de protecció de la privadesa i confidencialitat de les dades de caràcter personal de la nostra Política de privadesa - Avís legal.
Informació Addicional Podeu consultar la informació addicional sobre Protecció de Dades a la nostra Política de privadesa - Avís legal.